ورود     

شرایط عضویت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی در آیند:

۱- شاغل در حرفه یا صنعت لوازم و قطعات بهداشتی آشپزخانه، حمام و دستشویی در حوزه فعالیت انجمن با ارایه مدارک معتبر شامل پروانه کسب، بهره برداری، گواهی صنعتی

۲- ارایه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

۴- پرداخت ورودیه و حق عضویت مطابق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

تبصره۱: همه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن صنفی، مجبور یا از قبول عضویت در آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبوده بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳- در صورت عدم تمایل به ادامه عضویت می بایست مراتب کتبا به هیات مدیره انجمن صنفی اعلام گردد تا مشمول تعهداتی که در آینده ایجاد می گردد، نشوند.

 چهارشنبه 09 بهمن 1392