ورود     

انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان در تاریخ ۹۱/۱/۲۳ به شماره ثبت ۳۷۳-۳/۲-۳۲ در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی به ثبت رسیده است و شروع به فعالیت در راستای پیشبرد اهداف خود نموده است.

اهداف تشکیل انجمن علاوه بر حفظ صنعت و تغییر ساختار آن در جهت حقوق و منافع مشروع کارفرمایان، حفظ منافع جامعه و مصرف کننده از طریق ایجاد استانداردهای اجباری برای تولیدات داخلی ، تنظیم بازار تولیدات داخلی و واردات و صادرات است.سه شنبه 15 بهمن 1392