ورود     

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تامین نیاز اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان
تاریخ انتشار: 1397/03/12
 

 

بسمه تعالی

 

                      فرم شماره (3)                                                                                         تاریخ:1397/03/12

 

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی در شرف تاسیس تعاونی تامین نیاز اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان(فرا استانی) در ساعت 14:00روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 در محل تهران، جاده دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید، پلاک 47 برگزار میشود که از کلیه کسانیکه داوطلب عضویت در شرکت تعاونی میباشند باپرداخت حداقل یک سوم مبلغ 3/500/000 ریال به حساب جاری شماره 1722/111/2879825/1بانک توسعه تعاون شعبه تهرانپارس واریز و پس از تحویل هیئت موسس جهت ثبت نام و دریافت ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا 7 روز پس از صدور دعوت نام تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به هیئت موسس تحویل نمایند.

دستور جلسه

1- بررسی و تصویب اساسنامه

2- انتخاب اعضای اصلی و علی­البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی

3- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی­البدل وفق اساسنامه تصویبی

4- دادن ماموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی

 

                                                                                                                 نماینده هیئت موسس:

                                                                                                                 نام و نام خانوادگی:

                                                                                                                 امضاء: