ورود     

تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان
تاریخ انتشار: 1395/02/11
 

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و صورتجلسه های مورخ 1395/02/08 مجمع عمومی عادی و تعیین سمت هیأت مدیره، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به مدت دو سال و بازرسان به مدت یکسال از تاریخ 1395/02/08 تعیین شده‌اند، به شرح ذیل می‌باشد. 

  1. آقای ابراهیم اسفرانی نژاد خراسانی                  رئیس هیئت مدیره
  2. آقای مرتضی عرفانی مقدم                            نائب رئیس
  3. آقای حمیدرضا یوز باشی                             خزانه دار
  4. آقای محمود طلائی                                     دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
  5. آقای رضا صابری                                     عضو اصلی هیأت مدیره
  6. آقایان اسد مرادی شبستری و محمد لواسانی کیان   اعضاء علی البدل هیأت مدیره
  7. آقای امیر حسین استاد حسین                          بازرس اصلی
  8. آقای حسین شیخ سفلی                                  بازرس علی البدل
  9.