ورود     

تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان
تاریخ انتشار: 1393/03/11
 

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و صورتجلسه های مورخ 1392/12/04 مجمع عمومی عادی و تعیین سمت هیأت مدیره، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و سمت آن ها که از تاریخ 1393/01/24 به مدت 2 سال و بازرسان انجمن از تاریخ مذکور به مدت یک سال دارای اعتبار می باشند، به شرح ذیل اعلام می گردد:

  1. آقای ابراهیم اسفرانی نژاد خراسانی                  رئیس هیئت مدیره
  2. آقای مرتضی عرفانی مقدم                            نائب رئیس
  3. آقای اسد مرادی شبستری                              خزانه دار
  4. آقای محمود طلائی                                     دبیر و عضو اصلی هیأت مدیره
  5. آقای حمیدرضا یوز باشی                             عضو اصلی هیأت مدیره
  6. آقایان محمد شیخ سفلی و محسن نظیفی              اعضاء علی البدل هیأت مدیره
  7. آقای ماشاالله قربانی                                    بازرس اصلی
  8. آقای رضا خاوران                                     بازرس علی البدل